تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(34.56%) 224
مثبت +
(50.30%) 326
منفی -
(15.12%) 98
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 648