تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(31.45%) 251
مثبت +
(53.13%) 424
منفی -
(15.41%) 123
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 798