تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(34.57%) 223
مثبت +
(50.23%) 324
منفی -
(15.19%) 98
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 645