تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(32.70%) 242
مثبت +
(52.16%) 386
منفی -
(15.13%) 112
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 740