تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(32.27%) 243
مثبت +
(52.72%) 397
منفی -
(15.00%) 113
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 753