تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(33.14%) 237
مثبت +
(52.02%) 372
منفی -
(14.82%) 106
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 715