تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(33.62%) 232
مثبت +
(51.44%) 355
منفی -
(14.92%) 103
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 690