تغییرات سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟(نسخه : 5.8 )
(34.55%) 226
مثبت +
(50.45%) 330
منفی -
(14.98%) 98
فرقی نکرده است

تعداد شرکت کنندگان : 654